หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตร \"วิธีปฏิบัติใหม่่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หลักการตั้งงบประมาณจำแนกหมวด/ประเภท รายจ่ายต่างๆ การโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนในบริบท :การบริหารจัดการเบี้ยยังหายผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการฝึกอบรม \"เทคนิคการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย\" [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร \"เพิ่มศักยภาพบึคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัมนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการถ่ายทอดความรุู้หลักสูตรแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในองค์การ โดยนายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตรการพิมพ์หนังสือราชการ โดยกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ไฟล์บรรยายถ่ายทอดความรู้แผน PMQA หลักธรรมาภิบาล โดยกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ [ 4 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
หนังสืองานสารบรรณ และไฟล์บรรยายของ กสิวัฒน์ ไล้ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร \'การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในระบบ e-PG การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การจัดทำบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษา และมาตรตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับ พ.ร.พ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร/หนักงานส่วนท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
หลักสูตรตำบลคลองน้ำไหล 2558 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2      3      4