หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 

 
ในราวปี พ.ศ. 2499 ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง นำโดยลุงน้อยหวัน โอทองกับพวก เดินทางอพยพมาตั้งถิ่นฐานอพยพ มาจาก ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มาอาศัยอยู่ที่บ้านคลองน้ำไหล ต.โป่งน้ำร้อน อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร (ในขณะนั้น) ชาวบ้านได้นิมนต์ หลวงพ่อคำมูล อินทรวิชัย เจ้าอาวาสวัดพระบาทแม่ไท อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มาร่วมสร้างบ้านแปงเมือง และให้ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านคลองน้ำไหล เนื่องจากมีลำคลองไหลผ่าน และเป็นสายน้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนที่อพยพมา ทางการได้แต่งตั้ง นายเชียงฝัน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก มีนายหนานจันทร์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและในปี 2502 บ้านคลองน้ำไหล มีการสร้างโรงเรียนขึ้น 1 แห่ง มี 2 ห้องเรียน ครูคนแรกที่มาชื่อ ครูสมนึก สภาพพื้นที่เดิมคลองน้ำไหลเป็นป่าดงดิบ มีไม้ใหญ่ประเภท ไม้ยาง ไม้สัก ฯลฯ เป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ. 2511 ได้แยกจากตำบลโป่งน้ำร้อน โดยใช้ชื่อตำบลคลองน้ำไหล เพราะมีลำคลองน้ำไหลซึ่งไหลมาจากภูเขาต้นน้ำเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน ซึ่งมีน้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำต้นทุนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลคลองน้ำไหลที่สวยงาม ประชากรมาจากหลายจังหวัดทางเหนือ เช่น ลำปาง น่าน แพร่ เชียงราย ลำพูน ภาคอีสาน ร้อยเอ็ด นครพนม ภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ พิจิตร ภาคใต้ เช่น นครศรีธรรมราช และมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (ปกากะญอ) อยู่ที่ หมู่ 16 บ้านสามัคคีธรรม จำนวนประมาณ 30 ครัวเรือน อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ตำบลคลองน้ำไหล
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็น อบต.ขนาดเล็ก เดิมใช้อาคารของสภาตำบลเป็นที่ทำการปัจจุบัน อยู่ที่ทำการแห่งใหม่(ก่อสร้างบริเวณเดิม) โดยทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ตั้งอยู่ ณ บ้านคลองน้ำไหลเหนือ พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 393 ตารางกิโลเมตร หรือ 245,625 ไร่
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังทอง
ต.อ่างทอง
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
 
 
 

 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นจำนวนมาก พื้นที่ภูเขา เป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีน้ำตกที่น้ำตกตลอดทั้งปี คือ น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตก-ปางควาย) มีบึงขนาดใหญ่ คือ บึงหล่ม มีน้ำตลอดปี มีลำคลอง ที่ได้รับน้ำบนภูเขา 3 สาย คือ คลองน้ำไหล คลองปิ่นโต และคลองใหญ่ มีฝนตก ในฤดูฝนและมีฝนทิ้งช่วงในมิถุนายน กรกฎาคม มีพื้นที่ถือครองทั้งหมด 245,625 ไร่ เป็นพื้นที่ท้าการเกษตร 69,483 ไร่
 

   
ในเขตพื้นที่อำเภอคลองลาน เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน
 

   
เนื่องจากตำบลคลองน้ำไหล มีพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรม
มีกลุ่มอาชีพ และศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม เป็นกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้จากการผลิตเตาย่างไร้ควัน เตาเศรษฐกิจ เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มถักสานตะกร้าจากยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สร้างสรรค์บ้านคลองปิ่นโต

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านคลองใหญ่ใหม่

กลุ่มบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองด้วน

ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยบ้านนายณัฐนนท์ จักกระโทก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 16 บ้านสามัคคีธรรม การเลี้ยงไส้เดือน การปลูกข้าวปลอดสารพิษ ผักปลอดสารพิษ
 
 

     
จำนวนประชากรทั้งหมด 19,279 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 9,610 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86

หญิง จำนวน 9,665 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,322 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 49.06 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองน้ำไหลเหนือ 234 257 491 160  
2   บ้านคลองน้้าไหล 574 584 1,158 467
  3   บ้านแม่สอด 367 342 709 372  
4   บ้านท่าช้าง 534 577 1,111 582
  5   บ้านมอมะปรางทอง 328 292 620 229  
6   บ้านบึงหล่ม 348 341 689 246
  7   บ้านคลองใหญ่ใต้ 251 282 533 161  
8   บ้านสุขส้าราญ 337 294 631 170
  9   บ้านคลองพลู 316 326 642 269  
10   บ้านมอเศรษฐี 258 236 494 166
  11   บ้านคลองปิ่นโต 332 353 685 249  
12   บ้านทุ่งหญ้าคา 320 341 661 203
  13   บ้านคลองหัวแหวน 190 207 397 160  
14   บ้านใหม่ชัยทอง 176 176 352 119
  15   บ้านศรีดอนชัย 490 532 1,022 440  
16   บ้านสามัคคีธรรม 415 381 796 297
  17   บ้านรวงผึ้งพัฒนา 329 316 645 209  
18   บ้านไร่อุดม 290 276 566 191
  19   บ้านชัยมงคล 584 583 1,167 366  
20   บ้านใหม่วงค์เจริญ 272 272 544 145
  21   บ้านคลองน้้าไหลเหนือพัฒนา 451 492 943 375  
22   บ้านหนองปลาไหล 680 692 1,372 755
  23   บ้านหล่มชัย 340 311 651 216  
24   บ้านคลองใหญ่ใหม่ 215 214 429 144
  25   บ้านใหม่ศรีสุวรรณ 141 148 289 97  
26   บ้านบึงทรัพย์เจริญ 347 343 690 238
  27   บ้านร่มโพธิ์ทอง 281 279 560 160  
28   บ้านคลองด้วน 210 218 428 136
    รวม 9,610 9,665 19,275 7,322